Regulamin żłobka

linia

Niepublicznego żłobka Akademia Malucha w Gliwicach

 

Niniejszy Regulamin powstał przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie Państwa Dzieci. Prosimy o jego wnikliwą lekturę i przestrzeganie.

Informacje podstawowe

 1. Placówka opieki dziennej nad dziećmi Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha w Gliwicach, zwana dalej żłobkiem, mieści się przy ul. Tarnogórskiej 233 w Gliwicach.
 2. Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku Od 20 tygodni do lat 3. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 3. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt kościelnych i dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy urlopowo – remontowej, którą corocznie ustala właściciel bądź dyrektor w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami dzieci.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być na wniosek rodzica wydłużony, za dodatkową opłatą.
 5. Żłobek może liczyć maksymalnie 128 dzieci, z zachowaniem ustalonej opieki, tj. jedna wychowawczyni - 8 podopiecznych lub w przypadku dzieci poniżej 1 roku życia – jedna opiekunka – 5 podopiecznych.

Bezpieczeństwo dzieci i organizacja

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w żłobku jest złożenia wypełnionej Karty Zgłoszeniowej, uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy, terminowe uiszczanie czesnego i opłaty za żywienie.
 2. Kartę Zgłoszenia Dziecka wypełniają Rodzice (prawni opiekunowie) i przekazują ją Właścicielowi lub Dyrektorowi. Po zakwalifikowaniu Dziecka do żłobka niezbędne jest podpisanie umowy o sprawowanie opieki.
 3. Rekrutację do żłobka prowadzi właściciel i dyrektor.
 4. Na podstawie niniejszego Statutu.
 5. Po przeprowadzonej rekrutacji, właściciel i dyrektor przeprowadza analizę zatrudnienia personelu i dostosowuje jego ilość do ilości dzieci przyjętych do żłobka.
 6. Do odebrania dziecka uprawniony jest każdy z Rodziców / Opiekunów oraz inne osoby uprawnione przez Rodziców / Opiekunów, wymienione w zgodnym oświadczeniu Rodziców / Opiekunów, złożonym wyłącznie w formie pisemnej, wskazującym imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru dziecka. W przypadku wydania rozstrzygnięcia przez Sąd bądź zawarcia ugody mediacyjnej w przedmiocie: władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, albo pieczy nad dzieckiem, albo uregulowania kontaktów Rodzica / Opiekuna z dzieckiem, uprawnionym do odebrania dziecka oraz do wskazania osoby uprawnionej do odebrania dziecka do jest ten Rodzic / Opiekun, którego uprawnienie wynika z orzeczenia Sądu lub z ugody mediacyjnej.
 1. W przypadku stwierdzenia, że rodzic lub wskazany opiekun, co do którego zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne) dziecko pozostawia się w żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
 2. Rodzic ma obowiązek oddawania dziecka opiekunowi w szatni i odbierania dziecka ze żłobka z rąk opiekuna w szatni.
 3. Rodzic ma obowiązek przyprowadzić dziecko do żłobka najpóźniej do godziny 8:15.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko.
 5. Dzieci chore lub z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane do żłobka.
  1. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka rodzic zostanie natychmiast poinformowany o tym fakcie przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy medycznej, opiekun wezwie pomoc medyczną. Personel żłobka nie podaje dzieciom leków. W przypadku powrotu dziecka do żłobka gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka wymagane jest oświadczenie od rodzica o tym, że dziecko jest zdrowe.
 6. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności.
 7. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć wyprawkę, która stanowi załącznik do tego regulaminu.
 8. Każdego dnia proponujemy dzieciom 5 posiłków:
  1. Śniadanie
  2. II śniadanie
  3. Zupa
  4. Drugie danie
  5. Podwieczorek
 9. W przypadku, gdy dziecko pije mleko lub je kaszkę w godzinach pobytu w żłobku, rodzic musi dostarczyć podpisane mleko lub/i kaszkę do żłobka. Żłobek nie zapewnia mleka ani kaszki w ramach wyżywienia.
 10. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci (np. alergie). Jeśli dziecko nie korzysta z oferowanych przez placówkę posiłków, rodzice są zobowiązani je dostarczyć.
  1. W okresie wakacyjnym oraz przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.
  2. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Plan Dnia opracowany przez właściciela i dyrektora , w porozumieniu z personelem.
  3. Ramowy Plan Dnia będzie podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej www.zlobekgliwice.com. Określa godziny posiłków, odpoczynku i zajęć prowadzonych w Żłobku.
  4. W szczególnych przypadkach dyrektor i właściciel może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

Opłaty

 1. Opłata (czesne) za pobyt dziecka w żłobku wynosi: wg cennika podanego na stronie internetowej.
 2. Cena podstawowa dziennego (dieta dzienna) wyżywienia wynosi 12,00PLN za 5 posiłków dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek) lub 11,00PLN za 4 posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad) dla rodziców dzieci nie mających dodatkowych wymagań żywieniowych (opis w cenniku dostępnym na stronie internetowej). W przypadku dzieci z dodatkowymi wymaganiami żywieniowymi cena dziennego wyżywienia ustalana jest indywidualnie z przedstawicielem cateringu.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne z góry na następny miesiąc - do 5go dnia każdego miesiąca, a opłatę za wyżywienie z dołu do 5 tego każdego następnego miesiąca. Brak dokonania opłaty w terminie skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 - dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od ponownego uiszczenia wpisowego.
 4. Kaucja bezzwrotna wynosi 250 zł.
 5. Nieodebranie Dziecka w godzinach ustalonych w umowie skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości: 20 PLN za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.
 6. W przypadku rozwiązania umowy przez rodzica bez zachowania 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia wskazanego rodzic zobowiązuję się do zapłaty opłaty za okres przez jaki umowa wiązałaby strony w przypadku jej wypowiedzenia z zachowaniem obowiązującego strony okresu wypowiedzenia.
 7. Wszelkie opłaty na poczet żłobka wnoszone będą osobiście w siedzibie żłobka lub przelewem na rachunek bankowy

   

  Nr konta bankowego:

  Akademia Malucha z siedzibą w Gliwicach, ul. Tarnogórska 233, 44-105 Gliwice

  BGŻ BNP PARIBAS

  56 1600 1462 1840 8607 0000 0001

  (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc)

 8. Osoby zakwalifikowane do programu unijnego wnoszą wszelkie opłaty przelewem na rachunek bankowy

   

  Nr konta bankowego:

  Akademia Malucha z siedzibą w Gliwicach, ul. Tarnogórska 233, 44-105 Gliwice

  BGŻ BNP PARIBAS

  18 1600 1462 1840 8607 0000 0006

  (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc)

Personel i jego obowiązki

 1. Ilość pracowników w żłobku i wymiar czasu pracy na poszczególnych stanowiskach, ustala właściciel i dyrektor żłobka. Personel zobowiązany jest do przestrzegania:
  1. Ustaleń wewnętrznych,
  2. Ustalonego porządku,
  3. Instrukcji obowiązujących w placówce,
  4. Ustalonego czasu pracy,
  5. Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  6. Przepisów przeciwpożarowych,
  7. Zasad współżycia społecznego, kodeksu etyki zawodowej i przepisów dotyczących funkcjonowania żłobka,
  8. Tajemnicy służbowej.

Prawa rodziców (opiekunów prawnych)

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. Rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju, oraz zachowaniu w grupie.
  2. Wiedzy o postępach, sukcesach i niepowodzeniach dziecka.
  3. Wsparcia ze strony personelu Żłobka w razie problemów wychowawczych.
  4. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka.

Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych)

 1. Rodzice mają obowiązek:
  1. Interesowania się treścią pracy żłobka.
  2. Zapoznania się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców.
  3. Przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń właściciela i dyrektora żłobka.
  4. Terminowego uiszczania opłat.
  5. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka.
  6. Udzielaniu pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
  7. Informowania opiekunów i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
  8. Przestrzegania niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę żłobka zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Pracownicy żłobka zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.
 3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy ze żłobkiem.

 

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.