Statut

linia

Niepublicznego żłobka Akademia Malucha w Gliwicach

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha Paulina Rączkiewicz w Gliwicach.
 2. Organem prowadzącym żłobek jest Paulina Rączkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha z siedzibą w Gliwicach ul. Tarnogórska 233, NIP 6412416747.
 3. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Miasta Gliwice.
 4. Nadzór sanitarno -epidemiologiczny nad placówką sprawują odpowiednie służby sanitarne w Gliwicach.
 5. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: ul. Tarnogórska 233 Gliwice.

 

§ 2

 

Żłobek Akademia Malucha działa na podstawie

 1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 , zwanej dalej Ustawą Żłobkową.
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych
 4. Na podstawie niniejszego Statutu.
 5. Żłobek również działa w oparciu o Regulamin, który dostępny jest na tablicy ogłoszeń Żłobka oraz stronie internetowej : www.zlobekgliwice.com

 

Rozdział II

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji.

 

§ 3

 

Żłobek realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Żłobek zapewnia między innymi:

 1. Opiekę i pielęgnację w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 2. Stymulowanie rozwoju dzieci.
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie w nowych sytuacjach.
 4. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez zajęcia ruchowe muzyczne, plastyczne.
 5. Możliwość wspólnej zabawy i nauki stosownej do wieku dzieci.
 6. Wspomaganie rodziny w wychowywaniu z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci, które odbywa się w trakcie zabaw i zajęć organizowanych w czasie pobytu dzieci w Żłobku, oraz poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie rodzicom/ opiekunom prawnym informacji.

 

§ 4

 

W naszym żłobku:

 1. Czuwamy nad zdrowiem, bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem oraz rozwojem. W tym celu pobudzamy jego aktywność twórczą , tworząc otoczenie , w którym dziecko:
 • podejmuje zabawy według własnego wyboru
 • buduje relacje z rówieśnikami i dorosłymi
 • rozwija swoje umiejętności w sytuacjach przygotowanych z myślą o nim.

 

2. Współpracujemy z rodzicami miedzy innymi poprzez:

 • wymianę informacji o zachowaniu i rozwoju dziecka
 • organizowanie zajęć z udziałem rodziców
 • proponujemy rodzicom/ opiekunom poznanie placówki przed zapisaniem dziecka

 

§ 5

 

Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:

 1. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym środowisku.
 2. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego i fizycznego
 3. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągniecia celów.
 4. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez współpracę z rodzicami dziecka, w szczególności poprzez udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dzieckiem.
 5. Kształtuje postawy społeczne.
 6. Współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.

 

Rozdział III

Zarządzanie żłobkiem

 

§ 6

 

 1. Żłobkiem zarządza właściciel/dyrektor, do obowiązków którego należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością żłobka
 • reprezentowanie żłobka na zewnątrz
 • współpraca z rodzicami
 • nadzór i koordynacja zgodności zadań realizowanych przez żłobek
 • opracowywanie dokumentacji zgodnie z prawem
 • ustalenie planu dnia w żłobku
 • prowadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji żłobka
 • inicjowanie wszelkich zmian służących podniesieniu standardu pracy żłobka
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 • podejmowaniu decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka ze żłobka w czasie roku szkolnego
 • proponowanie rokrocznie stawki za pobyt dziecka w Żłobku oraz wysokości opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych Opiekunów.

 

Rozdział IV

Organizacja żłobka

 

§ 7

 

 1. Żłobek funkcjonuje cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 2. Żłobek pracuje w godzinach 6– 18 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Do żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, a w wyjątkowych przypadkach - do lat 4.
 4. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
 5. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 6. Zmiana wysokości opłat będzie wprowadzana pisemnym aneksem do umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.
 7. Koszt wyżywienia w pełni pokrywany jest przez Rodziców. Odpłatność w każdym roku szkolnym określona jest w Cenniku dostępnym na stronie internetowej żłobka.
 8. Rodzice uiszczają odpłatność za wyżywienie z dołu do 5 dnia każdego miesiąca
 9. W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka Rodzice są zobowiązani zgłaszać smsem na numer telefonu żłobka o tym fakcie Usługodawcę najpóźniej do godziny 7.45 w dniu nieobecności dziecka.
 10. W przypadku nie odebrania dziecka w godzinach pracy żłobka pobierana jest dodatkowa opłata , za każdą rozpoczętą godzinę, której kwota umieszczona jest w cenniku usług.
 11. Ramowy rozkład dnia uwzględnia
 12. godziny posiłków
 13. zajęcia i zabawy w żłobku , w tym na świeżym powietrzu
 14. godziny odpoczynku.
 15. Opłata za pobyt dziecka w żłobku zwana czesnym obejmuje:
 16. opiekę nad dzieckiem w godzinach pracy żłobka nie przekraczająca 10 godzin dziennie,
 17. kosmetyki do pielęgnacji skóry, ręcznik, nocnik, łóżeczko/leżaczek, materiały plastyczne.
 18. adaptację
 19. wszystkie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz edukacyjne.
 20. Wysokość czesnego ustala organ prowadzący, uwzględniając ewentualne dotacje z Resortowego Programu Maluch lub samorządowe.
 21. Opłata za pobyt dziecka płatna jest z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca przelewem na konto żłobka.
 22. Na życzenie rodziców żłobek może odpłatnie organizować dodatkowe zajęcia

 

Rozdział V

Warunki przyjmowania dzieci i skreślania z listy wychowanków

 

§ 8

 1. Dzieci przyjmowane są do żłobka w wyniku rekrutacji.
 2. Kwalifikacji dziecka do żłobka dokonuje się na podstawie złożonej w wyznaczonym terminie, w siedzibie żłobka, Karty zgłoszenia dziecka.

 

§ 9

 1. Przyjęcie dziecka do żłobka na rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilno‐prawnej o świadczenie usług, zawartej między stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka a właścicielem/dyrektorem żłobka oraz po uiszczeniu opłaty wpisowej.
 2. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadania wolnych miejsc.

 

§ 10

 1. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.

 

§ 11

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora żłobka, w szczególności, gdy rodzice/opiekunowie prawni:

 • nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu i procedur
 • nie wywiązują się z terminowego regulowania opłat, wynikających przede wszystkim z zawartej umowy cywilno‐prawnej
 • zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno‐wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce
 • gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci
 • gdy dziecko nie uczęszcza do żłobka przez okres kolejnych 20 dni roboczych bez uprzedniego powiadomienia dyrektora żłobka.

2. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka przekazuje się rodzicom/opiekunom prawnym lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości żłobka.

3. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Odwołanie można złożyć do organu prowadzącego żłobek.

 

Rozdział VI

Zasady odpłatności

 

§ 12

 

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

 1. opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci zapisanych do żłobka
 2. opłat za wyżywienie ponoszonych przez Rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.
 3. Resortowy Program Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + ‘’.
 4. Dotacji z Urzędu Miasta Gliwice (tylko dla mieszkańców Gliwic).

 

§ 13

 

 1. Opieka w żłobku jest odpłatna.
 2. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z :
 • jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 250 zł
 • stałej opłaty miesięcznej, niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce – wg cennika zawartego na stronie internetowej, za wyjątkiem udokumentowanego pobytu dziecka w szpitalu, powyżej 14 dni.
 • opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi tylko w przypadku rodziców korzystających z Wariantu III opisanego w Cenniku dostępnym na stronie internetowej żłobka. Zwracana jest kwota w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka przez Rodzica/Opiekuna Prawnego do godziny 7.45 w dniu planowanej nieobecności.

3. Wysokość opłaty wpisowej i stałej ustala raz w roku właściciel żłobka.

4. Wysokość opłaty za wyżywienie ustala firma cateringowa

5. Opłata wpisowa wnoszona jest najpóźniej do 7 dni od podpisania umowy.

6. Opłaty stałe wnoszone są z góry do 5-go dnia każdego miesiąca.

7. W przypadku rozwiązania umowy przez rodzica bez zachowania 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia wskazanego rodzic zobowiązuję się do zapłaty opłaty za okres przez jaki umowa wiązałaby strony w przypadku jej wypowiedzenia z zachowaniem obowiązującego strony okresu wypowiedzenia.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 14

 

 1. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje on:
 • zamieszczony na stronie internetowej placówki
 • zamieszczony na tablicy informacyjnej w placówce

2. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w żłobku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

3. Statut został opracowany przez właściciela i dyrektora żłobka.

4. Zmian w statucie dokonuje właściciel i dyrektor żłobka.

5. Żłobek prowadzi działalność opiekuńczo‐wychowawczą. Żłobek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

6. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Gliwice.

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.