Statut

NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA AKADEMIA MALUCHA

W GLIWICACH

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha w Gliwicach.
 2. Organem prowadzącym żłobek jest Paulina Rączkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Akademia Malucha Paulina Rączkiewicz z siedzibą w Gliwicach ul. Tarnogórska 233, NIP 6412416747.
 3. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Miasta Gliwice.
 4. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad placówką sprawują odpowiednie służby sanitarne w Gliwicach.
 5. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: ul. Tarnogórska 233 Gliwice.

 

§ 2

Żłobek Akademia Malucha działa na podstawie

 1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 , zwanej dalej Ustawą Żłobkową.
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych
 4. Na podstawie niniejszego Statutu.
 5. Żłobek również działa w oparciu o Regulamin, który dostępny jest na tablicy ogłoszeń Żłobka oraz stronie internetowej: www.zlobekgliwice.com

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji.

 

§3

 • Żłobek realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

   

  Żłobek zapewnia między innymi:

 • Opiekę i pielęgnację w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

 • Stymulowanie rozwoju dzieci.

 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie w nowych sytuacjach.

 • Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez zajęcia ruchowe muzyczne, plastyczne.

 • Możliwość wspólnej zabawy i nauki stosownej do wieku dzieci.

 • Wspomaganie rodziny w wychowywaniu z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci, które odbywa się
  w trakcie zabaw i zajęć 
  organizowanych w czasie pobytu dzieci w Żłobku, oraz poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie rodzicom/ opiekunom prawnym informacji.

 

§4

 

W naszym żłobku:

 1. Czuwamy nad zdrowiem, bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem oraz rozwojem. W tym celu pobudzamy jego aktywność twórczą , tworząc otoczenie , w którym dziecko:
  • podejmuje zabawy według własnego wyboru
  • buduje relacje z rówieśnikami i dorosłymi
  • rozwija swoje umiejętności w sytuacjach przygotowanych z myślą o nim.
 2. Współpracujemy z rodzicami miedzy innymi poprzez:
  • wymianę informacji o zachowaniu i rozwoju dziecka
  • organizowanie zajęć z udziałem rodziców
  • proponujemy rodzicom/ opiekunom poznanie placówki przed zapisaniem dziecka

 

§5

Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:

 • Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym środowisku.
 • Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego i fizycznego
 • Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągniecia celów.
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez współpracę z rodzicami dziecka, w szczególności poprzez udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dzieckiem.
 • Kształtuje postawy społeczne.
 • Współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.

 

ROZDZIAŁ III

 

Zarządzanie żłobkiem

 

§6

 1. Żłobkiem zarządza właściciel/dyrektor, do obowiązków którego należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością żłobka
  • reprezentowanie żłobka na zewnątrz
  • współpraca z rodzicami
  • nadzór i koordynacja zgodności zadań realizowanych przez żłobek
  • opracowywanie dokumentacji zgodnie z prawem
  • ustalenie planu dnia w żłobku
  • prowadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji żłobka
  • inicjowanie wszelkich zmian służących podniesieniu standardu pracy żłobka
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego
  • podejmowaniu decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka ze żłobka w czasie roku szkolnego
  • proponowanie rokrocznie stawki za pobyt dziecka w Żłobku oraz wysokości opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych Opiekunów.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organizacja żłobka

 

§7

 1. Żłobek funkcjonuje cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wymienionych w postanowieniach Statutu Żłobka oraz Regulaminu Żłobka.
 2. Żłobek pracuje w godzinach 6– 18 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Do żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, a w wyjątkowych przypadkach - do lat 4.
 4. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
 5. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 6. Zmiana wysokości opłat będzie wprowadzana pisemnym aneksem do umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.
 7. Koszt wyżywienia w pełni pokrywany jest przez Rodziców. Odpłatność w każdym roku szkolnym określona jest w Cenniku dostępnym na stronie internetowej żłobka.
 8. Rodzice uiszczają odpłatność za wyżywienie z dołu do 5 dnia każdego miesiąca
 9. W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka Rodzice są zobowiązani zgłaszać poprzez system ebobasek o tym fakcie Usługodawcę najpóźniej do godziny 7.45 w dniu nieobecności dziecka.
 10. W przypadku nie odebrania dziecka w godzinach pracy żłobka pobierana jest dodatkowa opłata , za każdą rozpoczętą godzinę, której kwota umieszczona jest w cenniku usług.
 11. Ramowy rozkład dnia uwzględnia :
  • godziny posiłków
  • zajęcia i zabawy w żłobku , w tym na świeżym powietrzu
  • godziny odpoczynku.
   • Opłata za pobyt dziecka w żłobku zwana czesnym obejmuje:
  • opiekę nad dzieckiem w godzinach pracy żłobka nie przekraczająca 10 godzin dziennie,
  • kosmetyki do pielęgnacji skóry, ręcznik, nocnik, łóżeczko/leżaczek , materiały plastyczne.
  • adaptację
  • wszystkie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz edukacyjne.
 12. Wysokość czesnego ustala organ prowadzący, uwzględniając ewentualne dotacje z Resortowego Programu Maluch lub samorządowe.
 13. Opłata za pobyt dziecka płatna jest z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca przelewem na konto żłobka.
 14. Na życzenie rodziców żłobek może odpłatnie organizować dodatkowe zajęcia

 

ROZDZIAŁ V

 

Warunki przyjmowania dzieci i skreślania z listy wychowanków

 

§ 8

 1. Dzieci przyjmowane są do żłobka w wyniku rekrutacji.
 2. Kwalifikacji dziecka do żłobka dokonuje się na podstawie złożonej w wyznaczonym terminie, w siedzibie żłobka, Karty zgłoszenia dziecka.

 

 

§ 9

 1. Przyjęcie dziecka do żłobka na rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilno‐prawnej o świadczenie usług, zawartej między stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka a właścicielem/dyrektorem żłobka oraz po uiszczeniu opłaty wpisowej.
 2. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadania wolnych miejsc.

 

§ 10

 1. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.

 

§ 11

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora żłobka,
  w szczególności, gdy rodzice/opiekunowie prawni:
  1. nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu i procedur
  2. nie wywiązują się z terminowego regulowania opłat, wynikających przede wszystkim z zawartej umowy cywilno‐prawnej
  3. zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno‐wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce
  4. gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci
  5. gdy dziecko nie uczęszcza do żłobka przez okres kolejnych 20 dni roboczych bez uprzedniego powiadomienia dyrektora żłobka.
 2. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka przekazuje się rodzicom/opiekunom prawnym lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości żłobka.
 3. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Odwołanie można złożyć do organu prowadzącego żłobek.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zasady odpłatności

 

§ 12

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

 1. opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci zapisanych do żłobka

 2. opłat za wyżywienie ponoszonych przez Rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.

 1. Resortowy Program Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + ‘’.

 1. Dotacji z Urzędu Miasta Gliwice (tylko dla mieszkańców Gliwic).

 

§ 13

 1. Opieka w żłobku jest odpłatna.
 2. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z :
  1.  jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 250 zł
  2.  stałej opłaty miesięcznej, niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce – wg cennika zawartego na stronie internetowej, za wyjątkiem udokumentowanego pobytu dziecka w szpitalu, powyżej 14 dni.
  3.  opłaty za wyżywienie według stawki podanej na stronie internetowej żłobka, liczonej za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku w miesiącu kalendarzowym oraz za każdy dzień, kiedy rodzice nie zgłosili nieobecności dziecka w żłobku do godziny 7.45 danego dnia poprzez system ebobasek.
 3. Wysokość opłaty wpisowej i stałej ustala raz w roku właściciel żłobka.
 4. Wysokość opłaty za wyżywienie ustala firma cateringowa
 5. Opłata wpisowa wnoszona jest najpóźniej do 7 dni od podpisania umowy.
 6. Opłaty stałe wnoszone są z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, opłata za wyżywienie płatna jest z dołu do 5 tego dnia każdego następnego miesiąca.
 7. W przypadku rozwiązania umowy przez rodzica bez zachowania 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia wskazanego rodzic zobowiązuję się do zapłaty opłaty za okres przez jaki umowa wiązałaby strony w przypadku jej wypowiedzenia z zachowaniem obowiązującego strony okresu wypowiedzenia.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Postanowienia końcowe

 

  § 14

 1. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje on:
  1. zamieszczony na stronie internetowej placówki
  2. zamieszczony na tablicy informacyjnej w placówce
 2. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w żłobku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 3. Statut został opracowany przez właściciela i dyrektora żłobka.
 4. Zmian w statucie dokonuje właściciel i dyrektor żłobka.
 5. Żłobek prowadzi działalność opiekuńczo‐wychowawczą. Żłobek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 6. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Gliwice.

 

Regulamin żłobka

Niniejszy Regulamin powstał przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie Państwa Dzieci. Prosimy o jego wnikliwą lekturę i przestrzeganie.

Informacje podstawowe

 1. Placówka opieki dziennej nad dziećmi Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha w Gliwicach, zwana dalej żłobkiem, mieści się przy ul. Tarnogórskiej 233 w Gliwicach.
 2. Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 20 tygodni do lat 3.
  Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 3. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem:
  - dni ustawowo wolnych od pracy;
  - dodatkowych dni, które każdorazowo ustala właściciel lub dyrektor w porozumieniu z rodzicami / opiekunami dzieci;
  - przerwy urlopowo remontowej, którą corocznie ustala właściciel lub dyrektor w porozumieniu z rodzicami / opiekunami dzieci.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być na wniosek rodzica wydłużony, za dodatkową opłatą.
 5. Żłobek może liczyć maksymalnie 198 dzieci, z zachowaniem ustalonej opieki, tj. jedna wychowawczyni - 8 podopiecznych lub w przypadku dzieci poniżej 1 roku życia – jedna opiekunka – 5 podopiecznych.

 

Bezpieczeństwo dzieci i organizacja

 

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w żłobku jest złożenia wypełnionej Karty Zgłoszeniowej, uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy, terminowe uiszczanie czesnego i opłaty za żywienie.
 2. Kartę Zgłoszenia Dziecka wypełniają Rodzice (prawni opiekunowie) i przekazują ją Właścicielowi lub Dyrektorowi. Po zakwalifikowaniu Dziecka do żłobka niezbędne jest podpisanie umowy o sprawowanie opieki.
 3. Rekrutację do żłobka prowadzi właściciel i dyrektor.
 4. Po przeprowadzonej rekrutacji, właściciel i dyrektor przeprowadza analizę zatrudnienia personelu i dostosowuje jego ilość do ilości dzieci przyjętych do żłobka.
 5. Do odebrania dziecka uprawniony jest każdy z Rodziców / Opiekunów oraz inne osoby uprawnione przez Rodziców / Opiekunów, wymienione w zgodnym oświadczeniu Rodziców / Opiekunów, złożonym wyłącznie w formie pisemnej, wskazującym imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru dziecka. W przypadku wydania rozstrzygnięcia przez Sąd bądź zawarcia ugody mediacyjnej w przedmiocie: władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, albo pieczy nad dzieckiem, albo uregulowania kontaktów Rodzica / Opiekuna z dzieckiem, uprawnionym do odebrania dziecka oraz do wskazania osoby uprawnionej do odebrania dziecka do jest ten Rodzic / Opiekun, którego uprawnienie wynika z orzeczenia Sądu lub z ugody mediacyjnej.
 6. W przypadku stwierdzenia, że rodzic lub wskazany opiekun, co do którego zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne) dziecko pozostawia się w żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
 7. Rodzic ma obowiązek oddawania dziecka opiekunowi w szatni i odbierania dziecka ze żłobka z rąk opiekuna w szatni.
 8. Rodzic ma obowiązek przyprowadzić dziecko do żłobka najpóźniej do godziny 8. 15.
 9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko.
 10. Dzieci chore lub z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane do żłobka.
 11. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka rodzic zostanie natychmiast poinformowany o tym fakcie przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy medycznej, opiekun wezwie pomoc medyczną. Personel żłobka nie podaje dzieciom leków. W przypadku powrotu dziecka do żłobka gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka wymagane jest oświadczenie od rodzica o tym, że dziecko jest zdrowe.
 12. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności.
 13. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć wyprawkę, która stanowi załącznik do tego regulaminu.
 14. Każdego dnia proponujemy dzieciom 5 posiłków:
  • Śniadanie
  • II śniadanie
  • Zupa
  • Drugie danie
  • Podwieczorek
 15. W przypadku, gdy dziecko pije mleko lub je kaszkę w godzinach pobytu w żłobku, rodzic musi dostarczyć podpisane mleko lub/i kaszkę do żłobka. Żłobek nie zapewnia mleka ani kaszki w ramach wyżywienia.
 16. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci (np. alergie). Jeśli dziecko nie korzysta z oferowanych przez placówkę posiłków, rodzice są zobowiązani je dostarczyć.
 17. W okresie wakacyjnym oraz przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.
 18. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Plan Dnia opracowany przez właściciela i dyrektora , w porozumieniu z personelem.
 19. Ramowy Plan Dnia będzie podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej www.zlobekgliwice.com. Określa godziny posiłków, odpoczynku i zajęć prowadzonych w Żłobku.
 20. W szczególnych przypadkach dyrektor i właściciel może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 21. Rodzic ma obowiązek odebrać rzeczy dziecka pozostawione w żłobku do 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy. Po tym czasie żłobek nie odpowiada za rzeczy pozostawione w żłobku.

 

Opłaty

 1. Opłata (czesne) za pobyt dziecka w żłobku wynosi: wg cennika podanego na stronie internetowej.
 2. Cena podstawowa dziennego (dieta dzienna) wyżywienia wynosi 12,50PLN za 5 posiłków dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek) dla rodziców dzieci nie mających dodatkowych wymagań żywieniowych (opis w cenniku dostępnym na stronie internetowej).
  W przypadku dzieci z dodatkowymi wymaganiami żywieniowymi cena dziennego wyżywienia ustalana jest indywidualnie z przedstawicielem cateringu.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne z góry na następny miesiąc - do 5go dnia każdego miesiąca, a opłatę za wyżywienie z dołu do 5 tego każdego następnego miesiąca. Brak dokonania opłaty w terminie skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 - dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od ponownego uiszczenia wpisowego.
 4. Kaucja bezzwrotna wynosi 250 zł.
 5. Nieodebranie Dziecka w godzinach ustalonych w umowie skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości: 25 PLN za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka
  w żłobku.
 6. W przypadku rozwiązania umowy przez rodzica bez zachowania 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia wskazanego rodzic zobowiązuję się do zapłaty opłaty za okres przez jaki umowa wiązałaby strony w przypadku jej wypowiedzenia z zachowaniem obowiązującego strony okresu wypowiedzenia.
 7. Wszelkie opłaty na poczet żłobka wnoszone będą osobiście w siedzibie żłobka lub przelewem na rachunek bankowy
  Nr konta bankowego:

Akademia Malucha z siedzibą w Gliwicach, ul. Tarnogórska 233, 44-105 Gliwice
BGŻ BNP PARIBAS
56 1600 1462 1840 8607 0000 0001

(w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc)

 

Personel i jego obowiązki

Ilość pracowników w żłobku i wymiar czasu pracy na poszczególnych stanowiskach, ustala właściciel i dyrektor żłobka. Personel zobowiązany jest do przestrzegania:

 • Ustaleń wewnętrznych,
 • Ustalonego porządku,
 • Instrukcji obowiązujących w placówce,
 • Ustalonego czasu pracy,
 • Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Przepisów przeciwpożarowych,
 • Zasad współżycia społecznego, kodeksu etyki zawodowej i przepisów dotyczących funkcjonowania żłobka,
 • Tajemnicy służbowej.

 

Prawa rodziców (opiekunów prawnych)

Rodzice mają prawo do:

 • Rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju, oraz zachowaniu w grupie.
 • Wiedzy o postępach, sukcesach i niepowodzeniach dziecka.
 • Wsparcia ze strony personelu Żłobka w razie problemów wychowawczych.
 • Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka.

 

Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych)

Rodzice mają obowiązek:

 • Interesowania się treścią pracy żłobka.
 • Zapoznania się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców.
 • Przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń właściciela i dyrektora żłobka.
 • Terminowego uiszczania opłat.
 • Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka.
 • Udzielaniu pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
 • Informowania opiekunów i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
 • Przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę żłobka zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Pracownicy żłobka zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.
 3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy ze żłobkiem.

 

pdf icon  Statut wraz z regulaminem