Statut

NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA AKADEMIA MALUCHA

W GLIWICACH

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha w Gliwicach.

2. Organem prowadzącym żłobek jest Paulina Rączkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Akademia Malucha Paulina Rączkiewicz z siedzibą w Gliwicach ul. Tarnogórska 233, NIP 6412416747.

3. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Miasta Gliwice.

4. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad placówką sprawują odpowiednie służby sanitarne w Gliwicach.

5. W przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo dzienny opiekun nie spełnia standardów dotyczących sprawowanej opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

5. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: ul. Tarnogórska 233 Gliwice.

 

§ 2

Żłobek Akademia Malucha działa na podstawie

1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 , zwanej dalej Ustawą Żłobkową.

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych

4. Na podstawie niniejszego Statutu.

6. Żłobek również działa w oparciu o Regulamin, który dostępny jest na tablicy ogłoszeń Żłobka oraz stronie internetowej : www.zlobekgliwice.com

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji.

 

§3

 

 • Żłobek realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Żłobek zapewnia między innymi:

 • Opiekę i pielęgnację w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Stymulowanie rozwoju dzieci.
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie w nowych sytuacjach.
 • Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez zajęcia ruchowe muzyczne, plastyczne.
 • Możliwość wspólnej zabawy i nauki stosownej do wieku dzieci.
 • Wspomaganie rodziny w wychowywaniu z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci, które odbywa się w trakcie zabaw i zajęć organizowanych w czasie pobytu dzieci w Żłobku, oraz poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie rodzicom/ opiekunom prawnym informacji.

 

§4

 

W naszym żłobku:

  1.Czuwamy nad zdrowiem, bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem oraz rozwojem. W tym celu pobudzamy jego aktywność twórczą , tworząc otoczenie , w którym dziecko:

 • podejmuje zabawy według własnego wyboru
 • buduje relacje z rówieśnikami i dorosłymi
 • rozwija swoje umiejętności w sytuacjach przygotowanych z myślą o nim.

 

2. Współpracujemy z rodzicami miedzy innymi poprzez:

 • wymianę informacji o zachowaniu i rozwoju dziecka
 • organizowanie zajęć z udziałem rodziców
 • proponujemy rodzicom/ opiekunom poznanie placówki przed zapisaniem dziecka

 

§5

 

Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:

 • Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym środowisku.
 • Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego i fizycznego
 • Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągniecia celów.
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez współpracę z rodzicami dziecka, w szczególności poprzez udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dzieckiem.
 • Kształtuje postawy społeczne.
 • Współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Zarządzanie żłobkiem

 

§6

 

1. Żłobkiem zarządza właściciel/dyrektor, do obowiązków którego należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością żłobka
 • reprezentowanie żłobka na zewnątrz
 • współpraca z rodzicami
 • nadzór i koordynacja zgodności zadań realizowanych przez żłobek
 • opracowywanie dokumentacji zgodnie z prawem
 • ustalenie planu dnia w żłobku
 • prowadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji żłobka
 • inicjowanie wszelkich zmian służących podniesieniu standardu pracy żłobka
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 • podejmowaniu decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka ze żłobka w czasie roku szkolnego
 • proponowanie rokrocznie stawki za pobyt dziecka w Żłobku oraz wysokości opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych Opiekunów.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organizacja żłobka

 

§7

 

 • Żłobek funkcjonuje cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wymienionych w postanowieniach Statutu Żłobka oraz Regulaminu Żłobka.
 • Żłobek pracuje w godzinach 6– 18 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 • Do żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, a w wyjątkowych przypadkach - do lat 4.
 • W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
 • O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 • Zmiana wysokości opłat będzie wprowadzana pisemnym aneksem do umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.
 • Koszt wyżywienia w pełni pokrywany jest przez Rodziców. Odpłatność w każdym roku szkolnym określona jest w Cenniku dostępnym na stronie internetowej żłobka.
 • Rodzice uiszczają odpłatność za wyżywienie z dołu do 5 dnia każdego miesiąca
 • W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka Rodzice są zobowiązani zgłaszać poprzez aplikację obsługującą żłobek o tym fakcie Usługodawcę najpóźniej do godziny 7.45 w dniu nieobecności dziecka.
 •  W przypadku nie odebrania dziecka w godzinach pracy żłobka pobierana jest dodatkowa opłata , za każdą rozpoczętą godzinę, której kwota umieszczona jest w cenniku usług.
 • Ramowy rozkład dnia uwzględnia :
  • godziny posiłków
  • zajęcia i zabawy w żłobku , w tym na świeżym powietrzu
  • godziny odpoczynku.
 • Opłata za pobyt dziecka w żłobku zwana czesnym obejmuje:
  • opiekę nad dzieckiem w godzinach pracy żłobka nie przekraczająca 10 godzin dziennie
  • kosmetyki do pielęgnacji skóry, ręcznik, nocnik, łóżeczko/leżaczek , materiały plastyczne.
  • adaptację
  • wszystkie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz edukacyjne.
 • Wysokość czesnego ustala organ prowadzący, uwzględniając ewentualne dotacje z Resortowego Programu Maluch lub samorządowe.
 • Opłata za pobyt dziecka płatna jest z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca przelewem na konto żłobka.
 • W przypadku przyjęcia dziecka do Żłobka po 1 dniu miesiąca opłata za pobyt jest naliczana proporcjonalnie według wzoru: stawka opłaty za pobyt / liczbę dni w miesiącu x ilość dni pozostałych do końca miesiąca.
 • Na życzenie rodziców żłobek może odpłatnie organizować dodatkowe zajęcia

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Warunki przyjmowania dzieci i skreślania z listy wychowanków

 

§ 8

1.  Dzieci przyjmowane są do żłobka w wyniku rekrutacji. Zapisy do Żłobka odbywają się przez cały rok w miarę istnienia wolnych miejsc.

2.  Kwalifikacji dziecka do żłobka dokonuje się na podstawie złożonej w wyznaczonym terminie, w siedzibie żłobka, Karty zgłoszenia dziecka.

 

 

 

§ 9

 

1. Przyjęcie dziecka do żłobka na rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilno‐prawnej o świadczenie usług, zawartej między stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka a właścicielem/dyrektorem żłobka oraz po uiszczeniu opłaty wpisowej.

2. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadania wolnych miejsc.

3. W przypadku braku wolnych miejsc w żłobku pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci niepełnosprawne.

4. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym dyrektor żłobka lub klubu dziecięcego może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami.

§ 10

1. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.

 

§ 11

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora żłobka, w szczególności, gdy rodzice/opiekunowie prawni:

 • nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu i procedur
 • nie wywiązują się z terminowego regulowania opłat, wynikających przede wszystkim z zawartej umowy cywilno‐prawnej
 • zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno‐wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce
 • gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci
 • gdy dziecko nie uczęszcza do żłobka przez okres kolejnych 20 dni roboczych bez uprzedniego powiadomienia dyrektora żłobka.

2. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka przekazuje się rodzicom/opiekunom prawnym lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości żłobka

3. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Odwołanie można złożyć do organu prowadzącego żłobek.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zasady odpłatności

 

§ 12

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

 1. opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci zapisanych do żłobka
 2. opłat za wyżywienie ponoszonych przez Rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.
 3. Dofinasowania zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2021 o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym.
 4. Dotacji z Urzędu Miasta Gliwice (tylko dla mieszkańców Gliwic).

 

§ 13

 

1. Opieka w żłobku jest odpłatna.

2. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z :

 • jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 250 zł
 • stałej opłaty miesięcznej, niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce – wg cennika zawartego na stronie internetowej, za wyjątkiem udokumentowanego pobytu dziecka w szpitalu, powyżej 14 dni.
 • opłaty za wyżywienie według stawki podanej na stronie internetowej żłobka, liczonej za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku w miesiącu kalendarzowym oraz za każdy dzień, kiedy rodzice nie zgłosili nieobecności dziecka w żłobku do godziny 7.45 danego dnia poprzez aplikację obsługującą żłobek.

3. Wysokość opłaty wpisowej i stałej ustala raz w roku właściciel żłobka.

4. Wysokość opłaty za wyżywienie ustala firma cateringowa

5. Opłata wpisowa wnoszona jest najpóźniej do 7 dni od podpisania umowy.

6. Opłaty stałe wnoszone są z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, opłata za wyżywienie płatna jest z dołu do 5 tego dnia każdego następnego miesiąca.

7. W przypadku rozwiązania umowy przez rodzica bez zachowania 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia wskazanego rodzic zobowiązuję się do zapłaty opłaty za okres przez jaki umowa wiązałaby strony w przypadku jej wypowiedzenia z zachowaniem obowiązującego strony okresu wypowiedzenia.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 14

 

1. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje on:

 • zamieszczony na stronie internetowej placówki
 • zamieszczony na tablicy informacyjnej w placówce

2. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w żłobku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

3. Statut został opracowany przez właściciela i dyrektora żłobka.

4. Zmian w statucie dokonuje właściciel i dyrektor żłobka.

5. Żłobek prowadzi działalność opiekuńczo‐wychowawczą. Żłobek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

6. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Gliwice.